Voorbeelden

TU Delft/Faculteit Bouwkunde

Wetenschapscommunicatie

Voor de afdeling Communicatie schrijf ik ‘research stories‘ en andere artikelen die betrekking hebben op het onderzoek en het onderwijs aan de Faculteit Bouwkunde.

Gemeente Leidschendam-Voorburg

Duurzaamheidsbeleid

In opdracht van gemeente Leidschendam-Voorburg verzorg ik de eindredactie van het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2023 – 2026 en maak ik een toegankelijke samenvatting. Eerder fungeer ik als redacteur van de Lokale Energiestrategie (LES). Hiervoor bedenk en schrijf ik een overzichtelijke samenvatting in tien punten.

VPdelta+

Wetenschapscommunicatie

Innovatieprogramma VPdelta+ stimuleert en versnelt innovatie voor een klimaatbestendige omgeving door startende ondernemers in staat te stellen prille producten te testen, te verbeteren en aan anderen te tonen. Dit gebeurt in verschillende proeftuinen en in proefprojecten met partners. Ik schrijf artikelen over toepassingen en lever andere redactionele bijdragen, zoals de teksten op de website en de publicaties Adaptatie door innovatie (bijlage Deltaprogramma 2023) en 5 Jaar WaterStraat.

H2O

Vakjournalistiek

Voor H2O, het vakblad voor de watersector, schrijf ik als freelancer journalistieke stukken, zoals dit artikel. H2O is een uitgave van het Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW).

Procap

Interviews

Voor Procap (advies en projectmanagement) vraag ik medewerkers naar hun kijk op actuele thema’s in de ruimtelijke ontwikkeling. Deze zijn onder meer hier te lezen.

Gemeente Westland

Ruimtelijk beleid

Met Rinske Wessels (Samen Ruimte Maken) werk ik samen aan beleidsdocumenten over waterbeheer en klimaatadaptatie in gemeente Westland. Voor beide documenten verzamel ik input, stel ik een logische structuur voor, schrijf en redigeer ik teksten en houd ik oog op inhoudelijke samenhang. Dit alles in nauw overleg met de verantwoordelijk projectleider van de gemeente.

download

StraaDkrant

Eindredactie

‘De straat voor een beter leefklimaat’. De StraaDkrant, een jaarlijkse publicatie over manieren om te werken aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving, is een initiatief van BoschSlabbers landschapsarchitecten en Buro Berg. Voor de derde (2018), vierde (2019) vijfde (2021) en zesde (2022) editie nam ik de eindredactie voor mijn rekening.

download

Virtùmedia en Delfia Batavorum

Verhalen over erfgoed en cultuurgeschiedenis

Aan cultuurhistorisch magazine DELF lever ik regelmatig een (vrijwillige) bijdrage, zoals dit artikel over de toevallige ontdekking van een keldercomplex uit de late Middeleeuwen. Ook verzorg ik sinds 2020 de rubriek ‘Vrijwilliger aan het woord’ waarin mensen die zich inzetten voor het behoud van en onderricht over cultureel erfgoed vertellen over hun drijfveren.

download

The Green Village

Communicatie en strategie

The Green Village is een proeftuin op de campus van de TU Delft. Onderzoekers, ondernemers, ambtenaren én burgers ontwikkelen er kennis en producten die woonwijken klimaatbestendig, energieneutraal en duurzaam helpen maken. Dit doen ze door met elkaar prille innovaties te testen, te onderzoeken en te verbeteren. The Green Village fungeert ook als een leergemeenschap voor beroepskrachten en studenten van vakopleidingen. Ik bied het managementteam redactionele ondersteuning.

TU Delft Global Initiative

Wetenschapscommunicatie

Via dit portaal en platform werken wetenschappers van de TU Delft aan de realisatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met lokale partners elders op de wereld. Ik schrijf af en toe een artikel over de activiteiten.

Gebiedsontwikkeling.nu

Vakjournalistiek

Stichting Kennis Gebiedsontwikkeling (SKG) is een samenwerkingsverband van diverse publieke en private partijen. Het ondersteunt onder meer de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling aan de TU Delft en is verantwoordelijk voor het onafhankelijk platform Gebiedsontwikkeling.nu. Voor dit medium schrijf ik journalistieke stukken over onderwerpen in het ruimtelijk domein en versla ik debatten en bijeenkomsten.

PBL

Verslaglegging

Het Planbureau voor de Leefomgeving is het nationaal instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Met enige regelmaat organiseert het publieke bijeenkomsten ter bespreking van actuele vraagstukken en recent onderzoek. Van De Nacht van de Energieke Regio (2019), De Nacht van de Leefomgeving (2018, 2016 en 2014), De Nacht van de Circulaire Economie (2017), KNOOP!PUNT? Realisatie van Transit Oriented Development (2015) en De Nacht van de Ruimtelijke Metamorfose (2015) breng ik een geschreven verslag uit.

Deltares

Wetenschapscommunicatie en verslaglegging

Deltares is een nationaal instituut voor toegepaste kennis op het gebied van water en ondergrond. Na de oprichting (2008) fungeerde ik drie jaar lang als extern redacteur van de corporate magazines en VIEWS en VISIE. Meer recent schrijf ik op verzoek van de afdeling Communicatie af en toe een verslag of artikel.

KIMA

Wetenschapscommunicatie

Sinds 2018 staan er vijf nieuwe eilanden op de kaart van Nederland: de Marker Wadden. De ontwikkeling van dit unieke milieu van zand, sediment en zoet water biedt legio aanknopingspunten voor onderzoek. Om ecologische, waterbouwkundige en bestuurskundige kennis op te doen hebben Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Deltares en Stichting EcoShape het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden (KIMA) gelanceerd. Met nieuwsberichten worden belangstellenden op de hoogte gehouden. Ik interview onderzoekers over hun verrichtingen en schrijf hierover beknopte artikelen.

Combinatie CrommeLijn

Schrijven boek

In 2018 namen Dura Vermeer, Mobilis TBI en DIMCO na tien jaar afscheid van Delft. Als Combinatie Crommelijn (CCL) bouwden ze onder meer een 2,3 km lange spoortunnel, een ondergronds treinstation, verschillende parkeergarages voor auto en fiets en gaven ze vorm aan nieuwe openbare ruimte in het spoorzonegebied. Ter gelegenheid van de afronding van het project schreef ik in opdracht van de bouwcombinatie de tekst van het boek Kroniek Spoorzone Delft: tien jaar bouwen langs de binnenstad (Elmar, 2019).

download

Gemeente Delft

Gebiedsontwikkelingsplan

Dankzij een nieuwe tunnel rijden treinen vanaf 2015 onder Delft door. In het centrum van de stad is ruimte ontstaan voor de ontwikkeling van drie buurten die samen een nieuw stadsdeel vormen. In het Integraal Ontwikkelingsplan 2025 staat beschreven hoe dit tot stand komt. Ambities, stedenbouwkundige visie, ontwikkelingsstrategie en beleidskaders vormen één, samenhangend plan. Als redacteur ben ik nauw betrokken bij de totstandkoming van dit document.

Gemeente Wassenaar

Voorlichting

Gemeente Wassenaar neemt van 2018 tot in 2021 de parken van een aantal buitenplaatsen onder handen. Het groot onderhoud van dit ‘groene erfgoed’ – de parken maken deel uit van een door het Rijk beschermde landgoederenzone – vergt een uitgekiende aanpak. Herstel van historische waarden gaat samen met behoud van natuurlijk kapitaal en ontwikkeling van de gebruiksfuncties van de parken. Voor de gemeente interview ik betrokkenen en schrijf ik artikelen over maatregelen en achterliggende motieven. De artikelen zijn te lezen in lokale media en op de gemeentelijke website.

De Bouwcampus

Redactie magazine

De Bouwcampus is een ontmoetingsplaats voor mensen die vernieuwing in de bouwsector willen bewerkstelligen. De initiatiefnemers zijn Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland, TU Delft en diverse gemeenten (G4 en G32). In de afgelopen drie jaar vormden verschillende partijen nieuwe perspectieven op onder meer kustlijnzorg, grootschalige vervanging van sluizen en bruggen, en gepaste huisvesting voor de politie. Voor stichting De Bouwcampus voer ik de redactie van het magazine De Volgende Verdieping (2019), waarin de vorderingen staan beschreven.

Jan Brouwer

Redactie boek

Jan Brouwer, voormalig directeur van ABF Research en nu onder meer docent economie aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst, schreef een ‘hoe en waarom’ over investeren in ruimtelijke ontwikkeling: Rekenen aan de stad (2017). Ik redigeerde het manuscript.

Platform 31:
Rekenen met vastgoed levert meestal gortdroge publicaties op die alleen voor vakspecialisten zijn weggelegd. Brouwer pakt dat anders aan. Hij is ervan overtuigd dat niet alleen specialisten mogen rekenen aan de stad, ook leken nodigt hij van harte uit. (…) het is een uiterst toegankelijk geschreven boek met een mix aan theorie, praktijkvoorbeelden en rekenmodellen.”

AdecsAirinfra

Milieueffectrapportage (m.e.r.)

Aan de hand van een milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt een initiatiefnemer van een voor het milieu mogelijkerwijs schadelijke ruimtelijke ontwikkeling de gevolgen van het plan in beeld voordat een besluit over dat plan wordt genomen. Hiervoor moeten bepaalde documenten worden opgesteld, zoals een milieueffectrapport (MER), zodat de informatievoorziening conform de regels geschiedt en publieksvriendelijk is. Voor luchthavenconsultancy AdecsAirinfra fungeer ik als redacteur in m.e.r-trajecten voor de luchthavens Schiphol en Groningen Airport Eelde (GAE).

Spoorzone Delft

Voorlichting

In het hart van Delft werken tot en met 2018 gemeente Delft, ProRail en verschillende aannemers aan een spoortunnel, een nieuw station, een ov-knooppunt en een stadskantoor. Over de ingrijpende herontwikkeling van het spoorzonegebied informeert projectorganisatie Spoorzone Delft verschillende doelgroepen onder meer via de website, vakbladen en lokale media. Hiervoor schrijf ik vanaf 2011 frequent interviews/artikelen over nieuwe ontwikkelingen en wetenswaardigheden.

LUZ architecten

Redactie onderzoeksrapport

Verstedelijking, klimaatverandering, de energietransitie en het streven naar een inclusieve samenleving vragen om innovatieve en integrale oplossingen. Slimme steden – Smart Cities – zijn nodig omdat stedelijke opgaven complexer worden. Maar wat maakt een stad slim? Hoe verbind je technologie met stedelijke ontwikkeling? In opdracht van Gemeente Delft en het ministerie van IenM, i.s.m. TNO, ontwikkelt LUZ architecten een methode – op basis van ontwerpend onderzoek – om te kunnen werken aan een toekomstbestendige stad. Ik neem de redactie van het onderzoeksrapport voor mijn rekening.

download

Projectorganisatie Zuidasdok

Omgevingscommunicatie

Voor projectorganisatie Zuidasdok (Rijkswaterstaat, ProRail, gemeente Amsterdam) schrijf ik artikelen over de ontwikkeling van Zuidas en, in het bijzonder, de voorbereiding van de bouw van Zuidasdok. Dit omvangrijke project betreft een combinatie van stedelijke ontwikkeling en verbetering van de bereikbaarheid van gebied, stad en regio. De artikelen verschijnen onder meer op de corporate website en in Hello Zuidas Magazine.

Climate-KIC

Voorlichting

Climate-KIC is een van de drie Knowledge and Innovation Communities van het European Institute of Innovation and Technology (EIT). De partners in dit publiek-privaat samenwerkingsverband streven een CO2-arme economie en een duurzame samenleving na. Zij bereiken dit door technologische, financiële en bestuurlijke vernieuwing te verwezenlijken. In opdracht neem ik interviews af en schrijf ik artikelen (in het Engels) over initiatieven zoals de Building Technologies Accelerator (BTA) en het Low Carbon City Lab (LoCaL).

TOP Delft

Schrijven boek(je)

Het speelveld van de stedelijke ontwikkeling is aan het veranderen.  In Delft zijn verschillende initiatieven vanuit de gemeenschap ontstaan, al dan niet aangezwengeld of ondersteund door de gemeente. Spelregels ontbreken, dus is de vraag: hoe gaan we te werk? De praktijk blijkt een goede leerschool, blijkt uit dit boekje van het Techniek Ontmoetingspunt Delft waarin verschillende initiatieven staan beschreven. Ik fungeer als (eind)redacteur.

Cordaid

Voorlichting

Voedselschaarste, gebrekkige gezondheidszorg, natuurrampen? Op welke thema’s zet Cordaid in? Met welke activiteiten? Voor de vernieuwde website schrijf ik beknopte profielen van de circa 40 landen waar deze organisatie voor ontwikkelingssamenwerking actief is.

TU Delft

Wetenschapscommunicatie

Ter gelegenheid van het lustrumjaar 2012 publiceert de TU Delft een krant voor inwoners van Delft en de academische gemeenschap, geheel gewijd aan het lustrumthema ‘water’. Ik denk mee over de inhoud en schrijf diverse interviews, reportages en artikelen.

download

Flood Control 2015

Schrijven programmaboek

Voor Stichting Flood Control redigeer, bewerk en schrijf ik teksten voor een boek over het vijfjarig innovatieprogramma Flood Control 2015. Dit programma is een initiatief van de kennisinstellingen en bedrijven ARCADIS, Deltares, Fugro, IBM, HKV Lijn in Water, RoyalHaskoningDHV, Stichting IJkdijk, TNO en Universiteit Twente/ITC.

download

Filmhuis Lumen

Publiciteit

Filmhuis Lumen in Delft streeft naar een aanbod van films in verschillende genres, uit verschillende landen. In de maandelijkse programmakrant wordt een deel van dat aanbod beschreven. Ik verzorg de eindredactie van de krant, die als poster wordt gepubliceerd. Ook schrijf ik teksten over films voor de website en stel ik regelmatig de digitale nieuwsbrief (meer dan 2.000 ontvangers) met het volledige weekprogramma samen.

download

EcoShape / Building with Nature

Strategie

EcoShape is een consortium van waterbouwers, ingenieursbureaus, kennisinstellingen en (rijks)overheid. Samen ontwikkelen deze organisaties het innovatieprogramma Building with Nature. Ik lever redactionele ondersteuning van het managementteam t.b.v. een Businesscase voor de Topsector Water. Mijn bijdrage omvat deelname aan visievorming, tekstvoorstellen en eindredactie.

Rijkswaterstaat/Deltares

Boekje over eco-engineering

Harde Werken met zachte trekken is een boekwerkje geschreven naar aanleiding van het symposium Leve(n)de Waterbouw (2009), georganiseerd door het Waterinnovatieprogramma van Rijkswaterstaat en Deltares. In de publicatie zijn toepassingen van ‘eco-engineering’ en ‘bouwen met de natuur’ in Nederland beschreven en verbeeld. Inmiddels wordt dikwijls de term ‘nature-based solutions’ gebruikt.

download

Rijkswaterstaat

Redactie brochure gebiedsontwikkeling

Als stakeholder in gebiedsontwikkelingsprojecten streeft Rijkswaterstaat duurzaamheid na, onder meer door functies te combineren. Om het omgevingsmanagement en de samenwerking met andere belanghebbenden hierop gericht te laten zijn, ontwikkelde Rijkswaterstaat een werkwijze voor projectmanagers: de meerwaardescan. Ik verzorg de eindredactie van de brochure waarin (de toepassing van) dit instrument wordt beschreven.

download

Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR)

Boek 10 jaar Cultuurtraject

In dienst van Direct Dutch Publications schrijf ik met een collega Er gaat een wereld open, een rijk geïllustreerd boek ter gelegenheid van 10 jaar Cultuurtraject, in 2008. Dit is een door het Rotterdamse centrum voor de kunsten, de SKVR, ontwikkeld programma voor alle leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs. Aan de hand van vele kunstprojecten en bezoeken maakt een scholier elf jaar lang kennis met de verschillende kunstdisciplines en met diverse culturele instellingen in de havenstad. Zo biedt het Cultuurtraject een verrijking van de schooltijd en legt het een stevig fundament onder het cultureel burgerschap van duizenden Rotterdammers.

download

Rijkswaterstaat

Boek 100 jaar getijtafels

Ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de publicatie ‘Getijtafels in Nederland’ in 1996 schrijf ik met een collega van Direct Dutch Publications een boekje: Het getij en wij. Deze populair-wetenschappelijke verhandeling over de werking van het getij en de geschiedenis van getij-metingen betreft een opdracht van het Rijksinstituut voor Kust en Zee van Rijkswaterstaat.

download

UWV

Interviews

In opdracht van MPG schrijf ik artikelen (interviews, casusbeschrijvingen) en berichten over ontwikkelingen in het sociaal domein en op de arbeidsmarkt voor het magazine NLWerkt van UWV. Het blad is gericht op werkgevers en verschijnt driemaal per jaar.

download